Pedagog szkolny

Godziny pracy.

 

PEDAGOG SZKOLNY GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8.30- 14.30
WTOREK  
ŚRODA 9.00- 12.00
CZWARTEK 8.30-14.30
PIĄTEK  

 Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego następuje na podstawie wniosku składanego przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.
1.1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa  z dniem 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów (słuchaczy) kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych z dniem 15 października danego roku szkolnego.
1.2   O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 456 zł dla osoby w rodzinie, 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
 1.2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

2.Załączniki:
- dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w celu ustalenia sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o stypendium szkolne :
a) zaświadczenie z zakładu pracy rodziców / opiekunów prawnych lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

b) zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy rodziców / opiekunów prawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z oznaczeniem posiadania prawa lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych),

c) zaświadczenia lub oświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez ucznia, którego dotyczy wniosek,

d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy względnie oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

e) kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów lub  oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, względnie zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,

f) decyzja ZUS o przyznaniu emerytury/renty, względnie oświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia,

g)   oświadczenia    rodziców   lub   opiekunów   prawnych   o   pozostawaniu    bez   pracy
i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy),

h) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

i) oświadczenie o źródle i wysokości utraconego dochodu,

j) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zaświadczenie na druku stanowiącym załącznik do wniosku).

 

UWAGA:

W przypadku potwierdzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w oparciu o dochody nieprzekraczające 456 zł netto na osobę w rodzinie, wnioskodawca nie musi składać już  wymienionych dokumentów.

- zasiłek szkolny – wystąpienie zdarzenia losowego należy potwierdzić stosownym dokumentem np. wypis ze szpitala, akt zgonu.

 

Wnioski dostępne w gabinecie pedagoga szkolnegoDoradztwo zawodowe

Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego.pdf